052/61 59 97, 052/61 59 90

1.Извършваме посредническите услуги по наемане, подбор и настаняване на моряци на работа на кораби на чужди корабопритежатели в съответствие с приложимото национално и международно законодателство , като се ангажираме да носим отговорност за качеството и срока на изпълнението им.

2.Целият процес на предоставяне на посредническа услуга се извършва безплатно и не се допуска пряко или косвено заплащане на такси от търсещия работа или вече одобрения моряк. Морякът има разходи единствено по придобиването на законови лични документи, националния моряшки паспорт и задграничен паспорт или други подобни лични документи за пътуване .

3.Предоставянето на посредническата услуга се извършва при пълна прозрачност и адекватност, като всяко морско лице получава достъп до ефективна и прозрачна система за селектиране и предлагане/осигуряване на работа на борда на различни типове кораби чрез съдействието и своевременната информираност на моряците от страна на служителите на фирмата .

4.Предоставената информация е в пълен обем, по ясен и достъпен за Вас начин, лесно разбираема с обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на търсещия работа моряк.

5. Приоритет за нас е да сме вежливи, любезни и отзивчиви към всеки потребител на посредническата услуга, която предлагаме, като се ангажираме да изслушаме Вашите молби и тревоги при спазваме на строга конфиденциалност относно всички данни, запитвания и жалби.

6. Ангажираме се да отговорим писмено на всяка подадена в писмена форма молба/заявление и/или жалба от Вас по повод лошо администриране във възможно най-кратък срок от получаването и, освен в случаите, когато е необходимо извършването на по-подробна проверка.

7. Отнасяме се с  професионализъм в работата си, като не проявяваме субективно отношение, спазваме принципите за равнопоставеност и не допускаме по никакъв начин, под никаква форма моряците да бъдат обект на каквато и да било форма на експлоатация и принуда от служителите във фирмата във връзка в процеса на настаняване на работа.

8. Предоставяме еднакъв достъп до услугите ни и държим на равнопоставено отношение към всеки кандидат за настаняване на работа на кораб, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

9. Измерваме удовлетвореността на своите потребители, като търсим Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания, които може да дадете на място в офис на фирмата, като на базата на анализи  предприемаме необходимите действия за повишаването  и подобряване на Вашето обслужване.

10. Следваме дългогодишния си опит  в посредничеството по наемане, подбор и настаняване на моряци на работа на кораби на чужди корабопритежатели като го обогатяваме с Вашите  препоръки и насоки в процеса на съвместната ни работа.

 САПКО-С.Е. ЕООД