052/61 59 97, 052/61 59 90

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАВЪВ САПКО – С.Е.ЕООД

(ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)– КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Дата на актуализация: 8 май 2018 г.

САПКО- С.Е. ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите и гарантира в максимална степен защита на личните им данни обработвани при и по повод предоставянето им във връзка с кандидатстването за работни позиции на борда на круизни пасажерски кораби, речни пасажерски кораби, яхти и други морски съоръжения според издадения Лиценз № 1738/25.06.2014 г. да извършва посредническа дейност по наемане на работа за морски специалисти в съответсвие с Морската Трудова Конвенция 2006.

Настоящата политика се основава на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламента (ЕС) 2016/679“ ) .

С цел предоставяне на услугите по извършване на посредническа дейност по наемане на работа за морски специалисти в съответствие с Морската Трудова Конвенция 2006 (“Услуги”) САПКО – С.Е.ЕООД с адрес на управление: ул. Цар Асен № 11А, Варна 9000, ЕИК:148026874обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

Всички изменения и допълнение в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия сайт:

www.sapkoenchev.com

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, като физическо лице във връзка с Вашето кандидатстване за работа пред различни Компании -Работодатели съгласно Вашите квалификации и умения.

При обработването на лични данни САПКО – С.Е.ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).


Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните посреднически услуги по наемане на работа на морски специалисти, САПКО- С.Е.ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, с регистрация като търсещи работа, като Кандидати;
(б) физически лица, устроени на работа;

(в) физически лица, без регистрация, ползватели на интернет и фейсбук страницата на САПКО- С.Е. ЕООД и всички социални мрежи и сайтове с морска насоченост, с които САПКО – С.Е.ЕООД има взаимоотношения;
(г) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към САПКО- С.Е.ЕООД;
(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към САПКО- С.Е.ЕООД

(е) юридически лица-работодатели и партньори, с които САПКО-С.Е.ЕООД има договрни отношения.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

„САПКО-С.Е. ЕООД” - регистрирана по Търговския Закон, с решение № 2812 от 19.04.2006 г. вписано в Регистъра за търговски дружества под партиден № 22, том 538, стр.92 по ф.д. №1394/2006 г., ЕФН 0306013942, с БУЛСТАТ 148026874, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

САПКО – С.Е.ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

Гр. Варна 9000, ул. Цар Асен 11А

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във САПКО – С.Е.ЕООД на следните координати за връзка:

ИТ Специалист - Васил Димитров, тел.: +359 888 514 757; e-mail: vasil.dimitrov@gmail.com

Юрист - Адв. Димо Цветков, тел.: +359 887 415 777; e-mail: dimo_tzvetkov@abv.bg

2.2. Определения

Контрольор/ Инспектор/ Администратор: Физическо или юридическо лице, обществена институция/ орган, агенция, или орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на Лични Данни; където целите и средствата за обработка на лични данни са определени от ЕС или законите на Държава Членка, Контрольорът/ Инспекторът/ Администраторът ( или критериите за определяне/номиниране на Контрольор/ Инспектор/ Администратор) могат да бъдат указани от тези закони.

Обработващ данни: Физическо или юридическо лице, обществена институция/ орган, агенция, или орган, което обработва лични данни от името на Контрольора/ Инспектора/ Администратора.

Обработка: Почти всяко използване на Лични даннни, като събиране, организиране, анализиране, съхранение, промяна, разкриване, пренос или архивиране.

Субект на лични данните: Физическо лице, чиито лични данни се обработват.

Лични данни: Всички данни по които физическо лице може да бъде идентифицирано, директно или индиректно, или локализирано. Всички данни които в комбинация с други не лични данни могат да бъдат разумно изплозвани за идентифициране на физическо лице. Данни, които са анонимни или де-идентифицирани за статистически оценки или проучвания/изследвания, не са обект на това определение.

Чувствителни Лични Данни: Всички Лични Данни които разкриват аспекти като расова или етническа принадлежност, здравословна информация, политически мнения, или религиозни или философски вярвания, сексуални предпочитания, синдикално членство.

Доставчик на стоки или услуги: Трето лице, което обработва личните данни от името на друга организация.


2.1. В зависимост от конкретните цели и законови основания САПКО- С.Е.ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:


Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни от САПКО-С.Е. ЕООД. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация като търсещо работа лице/ Кандидат според изискванията на Работодателите/ Корабособствениците/ Корабните оператори. Ползването на всички или част от Услугите е възможно след регистрация. За да Ви бъде създаден
a регистрация/файл/профил и да се тръси и предлага работа според уменията, квалификацията и желанията на кандидата, е необходимо:

-          да се попълни апликационна форма и да се въведе: име и контакти (адрес, телефон, имейл адрес, скайп), пол, ЕГН на местно лице или личен номер на чужденец, дата и място на раждане, с цел идентифициране, и за да можем да се свържем с Вас във връзка с потенциална оферта за работа и наемане или друга свързана информация.

-          Детайли относно Вашето семейство: семейно положение и информация относно съпруг/а или патньор (деца и зависими лица) - с цел администриране на обезщетения, социално осигуряване, изплащане на детски надбавки и други придобивки следващи от вашето наемане на работа, които се отнасят до членовете на семейството Ви,за да бъде попълнена правилно, с точност апликационната форма в системата на Работодателя/ Корабособственика/ Корабния Оператор и за да можем да се свържем с членовете на семейството Ви, посочени като контакт при спешен случай.

-          Инфромация за гражданство, визи, информация за паспорт и документ за самоличност, социално осигурителен номер или друг еквивалент, според местното законодателство- с цел установяване легалността на Вашата кандидатура и бъдещо наемане на работа, да се спази действащото законодателство и за организирането на детайлите по пътуването, свързани с Вашето наемане и присъединяването Ви към кораба или местоработата/ попълване на инструкциите, Регламента и политиките на Компанията – Работодател/ Корабособственик/ Корабен Оператор, както това се изисква по международните закони и правила – STCW, IMO, ISM Code и други разпоредби според MLC 2006.

-          Снимка – с цел идентифициране. Предоставянето на снимка за Вашата апликационна форма е препоръчително. Актуалната снимка ще е видима за Работодателите, към които сте пожелали и сте се съгласили да бъде изпратена/ представена кандидатурата Ви.

-          Информация относно предходен трудов стаж, езикови умения, професионални умения и таланти, квалификации, обучения, образования, сертифициране и препоръки/ оценка на трудовото представяне от предходни работодатели - за да разпределим човешките ресурси по подходящ и ефикасен начин, включително за да се гарантира, че работата, която ви е предложенa/ дадена, съответства на Вашите квалификации и умения (оценка на работоспособността). Също използваме тази инфромация за целите за оценяване на кандидатурата Ви за нови длъжности и промоции, преценяване и преглеждане. За планиране и кариерно развитие.

-          Ваша автобиография (CV) – имате възможност да приложите Ваша автобиография, създадена самостоятелно и по Ваша преценка да включва следната информация: име, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; образование и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, попълнена от Вас. Автобиографията (CV) Ви, ще бъде съхранявано в хартиеният и елетронен вариант на досието на кандидата по начина в който е приложен от кандидата.

(б) Данни, необходими и съхранявани в хартиено и електронно досие на Кандидатите във връзка с наемането им на работа според изискванията на Работодателите/ Корабособствениците/ Корабните оператори.

За извършването на посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти и предоставянето на услуги, в електронното и хартиеното досие на кандидатите се съхранява допълнителна информация необходима за удостоверяване легалността на наемането и администриране на трудови възнаграждения, обезщетения, социално осигуряване, детски надбавки и други придобивки изхождащи от трудовите правоотношения на кандидата със съответния Работодател:

-          Информация за проверка на съдебно минало, ново наемане и прекратяване, (в съответствие с приложимия местен закон)- с цел изпълнение на законовите задължения на Работодателя/ Корабособственика/Корабния оператор, и за да се гарантира сигурността на персонала и помещенията.

-          Информация за родители, дата и място на раждане на кандидата/ служителя и неговите деца – с цел регистрация в съответната социално осигурителна администрация на държавата на регистрация на Работодателя/ Корабособственика/ Корабния оператор за администриране на обезщетения, социално осигуряване, изплащане на детски надбавки.

-          Номер на банкова сметка или друга финансова информация, важна за работното правоотношение - За администриране на платежните ведомости (т.е. с цел да се изплаща заплатата на кандидата/служителя и да се администрират и доставят неговите допълнителни обезщетения.

-          Информация за физически данни на кандидата/ служителя ( височина, тегло, номер обувки, размери за униформи) – с цел осигуряване на униформено облекло за извършване на трудовата дейност на наетия кандидат/ служител.

-          Информация за настоящи или предходни здравословни състояния, увреждания – с цел установяване и удостоверяване на пригодността за извършване на трудовите дейности, за които кандидата/ служителят е нает на работа.

-          Информация, свързана със сигурността и достъп до системи ( в съответствие с приложимия закон) - С цел да се осигури сигурността на нашите системи и системите на Работодателя/ Корабособственика/Корабния оператор, на личните данни и на конфиденциалната или фирмена информация, персонала и помещенията; с цел идентифициране на кандидата/ служителя и получаване на съответен достъп до тях и като част от централизираните системи и приложения на Фирмата

(в) Други данни


САПКО- С.Е.ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до кандидатите/ служителите, в случаите, когато те са предоставили доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта или други документи и декларации за съгласие.

САПКО- С.Е. ЕООД няма да събира, използва или обработва по друг начин никакви лични данни на лице търсещо работа или наето лице, когато е забранено от местното право. Типът на лични данни на наетите лица, събирани от САПКО- С.Е.ЕООД, може да варира за различните Работодатели/Корабособственици/ Корабни Оператори, в зависимост в кои държави са регистрирани техните компании и под какъв флаг плават техните кораби, а според местното законодателство и правилата на съответния Работодател/ Корабособственик/ Корабен Оператор базирани на местното законодателство САПКО – С.Е. ЕООД може да не събира всичките посочени по-горе категории „Лични данни на наети лица”.

В горепосочените Лични данни на лицата търсещи работа и наети лица са включени определени видове чувствителни лични данни, които САПКО- С.Е. ЕООД може да събира и обработва само ако е необходимо и когато има законови основания да прави това и изричното съгласие на Кандидатите/ Физическите лица.

3. Цели и правни основания за обработване на лични данни

САПКО- С.Е.ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за предоставяне и извършване на посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на посреднически услуги по наемане на работа на морски специалисти между Кандидатите тръсещи работа и САПКО – С.Е. ЕООД;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Работодатели/ Корабособственици/ Корабни Оператори като ползватели на Услугите и САПКО – С.Е.ЕООД- извършваща посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти ;
 • Цели, за които Кандидатите са дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на САПКО- С.Е. ЕООД.

Сключване и изпълнение на договор
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на посредническия договора между Кандидатите търсещи работа и САПКО – С.Е.ЕООД – компания посредник с Лиценз № 1738/25.06.2014 г. да извършва посредническа дейност по наемане на работа за морски специалисти , включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на хартиено и електронно досие, и дейностите по предоставяне на посреднически услуги по наемане на работа на борда на кораби, плаващи под чужд флаг. В допълнение тези цели включват комуникацията с Кандидатите, включително по електронна поща, скайп, фейсбук и други социални медии, необходима във връзка с предоставяне на Услуги по селекцията, предлагането и наемането на работа и/или уведомяването им за работни възможности, или за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни с изричното съгласие на кандидатите/ физическите лица.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на САПКО- С.Е.ЕООД и/или трети лица като Работодатели, Каробособственици/ Корабни оператори, Представители на работодатели и др. Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и извършване на посредническа дейност по наемане на работа на морски лица, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
 • Осъществяване на комуникация с Кандидатите, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на САПКО- С.Е.ЕООД, включително и по съдебен ред,

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории лични данни.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на САПКО – С.Е.ЕООД, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на САПКО- С.Е.ЕООД да уведомява кандидатите за различни обстоятелства, свързани с техните права, с предоставяните Услуги по наемането или със защитата на данните им и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории лични данни.

Изрично съгласие
Данните на кандидата могат да бъдат обработвани на базата на тяхно изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. При съхранението на данни, САПКО-С.Е.ЕООД прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите по извършване на посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

При евентуално отхвърляне на кандидатурата, неодобрение спиране на процеса на селекция и подбор за работна позиция на борда на корабите на Работодателите/ Корабособствениците/ Корабните Оператори и /или изричното желание/ искане на Кандидата/ физическото лице – апликационната форма с личните данни и всички прилежащи документи се връщат на Кандидатиа не по-късно от 30 дни.

Документите и личните данни в хартиеното и електронно досие на Кандидатите/ Физическите лица които са одобрени ( работят в ротация, продължават процеса на селекция, интервюта, квалификация, преквалификация и обучениесвързано с надграждане в тяхната работа) се пазят за срок до 3 години, освен ако Кандидата/ Физическото лице/ Члена на екипажа не е прекратило еднолично Договорът за Посредничесто със САПКО- С.Е.ЕООД, който е изготвен по изискване на Министерството на Труда и Социалната Политика, Агенцията по заетостта и НУРИПД.

Лични данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно – осигурителния контрол, като но не само – фактури, договори за предоставяне на услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

САПКО – С.Е. ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

САПКО- С.Е.ЕООД приема личните данни на кандидатите на законовото основание, че обработката е необходима във връзка с изпълнението на посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти и във връзка с кандидатстването им за работа на кораби плаващи под чужд флаг.

Всякакви чувствителни лични данни на наето лице се обработват на основанието, че това е необходимо с цел изпълнение на неговите задължения и упражняване на права в работния процес/ закони за социално осигуряване и социална защита – чувствителните данни обработваме, само когато имаме изрично съгласие на кандидатите.

Кандидатурата на тръсещите работа лица се представя на Работодателите/ Корабособствениците/ Корабните оператори само след изричното съгласие на кандидатите и по тяхно желание.

Само определен брой лица от човешките ресурси на САПКО – С.Е.ЕООД, правния, финансов, ІТ и счетоводен отдели (само лица с възложена отговорност или управленска отговорност) ще получат достъп до личните данни на наетите лица, когато е необходимо във връзка с техните трудови задължения.

САПКО- С.Е.ЕООД няма да пази лични данни на наетите лица повече, отколкото е необходимо за осъществяване на целите и/или както се изисква от приложимия закон.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от САПКО- С.Е.ЕОД. Когато кандидатурата на кандидатите е изпратена към Работодател, по отношение на получените от Работодателя данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

Във връзка с по-горното всички компании/ корабособственици/ корабни оператори притежават специализирана система за управление на човешките ресурси, в която запазват и обработват личните данни и апликационните форми на физиаческите лица, която реагира и действа според изискванията на Регламента. По този начин се гарантира защитата на файловете и документите на физическите лица в специализираната регулирана и контролирана система за администриране.

Ако кандидатите предоставят на САПКО- С.Е.ЕООД лични данни за членове на семейството и/или други зависими лица, е тяхна отговорност да ги информират за техните права, свързани с обработката на техните лични данни за тези цели. Кандидатите също така са отговорни за получаването на изричното съгласие на тези лица за обработката ( включително разкриване и трансфер) на тези лични данни за целите, посочени в тази Политика.

6. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА НА ТРЕТИ СТРАНИ

Като част от бизнес операциите САПКО- С.Е.ЕООД може да разкрива лични данни на наетите лица до трети страни-Работодатели или доставчици/оператори на посреднически услуги свързани с наемането на работа:

-          администриране на човешки ресурси,

-          процеса на наемане на наето лице,

-          съдействие за уреждане на пътувания и ІТ поддръжка и

-          онлайн обучение.

Някои такива доставчици/оператори на посреднически услуги могат да бъдат локализирани в държави извън Европейската Икономическа Зона или Швейцария, където може да не се предоставя ниво на защита на личните данни на наетите лица, еквивалентно на това, предоставяно в родната държава на наетото лице. Всички Работодатели/ Корабособственици/ Корабни оператори имат създадена стриктна организация, централизирана система и специални програмни продукти/ HR директории които се подчиняват на „Регламента (ЕС) 2016/679“.

Фирмата ще: извърши съответната комплексна юридическа проверка(дю дилиджънс) при избора на такива трети страни- доставчици на услуги, обезпечи адекватна защита чрез подходящи договорни мерки или по друг начин, така, че тези трети страни-доставчици на услуги да поддържат адекватни мерки за техническа и организационна сигурност за опазване на личните данни на наетите лица.

Фирмата може също да разкрива лични данни на наети лица на държавни агенции и регулатори (напр. данъчни власти), социални организации (напр. социално-осигурителна администрация), съдилища и други трибунали, и държавни органи или в контекста на всякаква продажба или сделка, включваща целия или част от бизнеса, като всичко това е до степента, изискваща се или разрешена съгласно приложимите законови задължения.


7. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ДО КОРАБОСОБСТВЕНИЦИ/ КОРАБНИ ОПЕРАТОРИ/РАБОТОДАТЕЛИ /ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА САПКО- С.Е.ЕООД

Местните дъщерни дружества(юридически лица) на Фирмата могат да прехвърлят лични данни на наетите лица до фирмата-майка, Всички трансфери на лични данни на наети лица до мениджърските екипи на компаниите от САЩ и/или от Европейската Икономическа Зона (ЕЕА) се правят само когато са взети адекватни превантивни мерки за да се осигури, че личните данни на наетите лица получават същите защити, каквито се изискват съгласно законодателството за защита на данните на ЕС.

8. СИГУРНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

САПКО-С.Е.ЕООД поддържа подходящи мерки за техническа и организационна сигурност за да се защити срещу неоторизирана или незаконна обработка на лични данни на наети лица и/или срещу инцидентна загуба, поправка, разкриване или достъп, или инцидентно или незаконно унищожаване или повреда на лични данни на наетите лица. Личните данни, свързани с вас и вашето наемане на работа се пазят в съответствие с местните закони за водене на трудови досиета(записи). След като повече не е необходимо и /или в случаи на неодобрение, и/или по желание/ искане на физическото лице съгласно закона, фирмата редовно и безопасно ще унищожава трудовите досиета, чрез изготвените съответно за целта документи.

9. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА НАЕТО ЛИЦЕ

САПКО- С.Е.ЕООД поддържа процедури, които помагат да се гарантира, че личните данни на наетите лица са надежни за тяхното възнамерявано използване, точни, пълни и актуални. До степента, изискваща се от приложимия закон и като се подчиняват на определени изключения, наетите лица имат право на достъп, преглед, актуализация, коригирани и искане да се изтрият техни собствени лични данни като наети лица. Наетите лица следва да предават всякакви молби за достъп или актуализации на, или за корекции или изтривания на техни собствени лични данни като наети лица, до Фирмата, както е посочено по-долу.

В допълнение, като субект на лични данни на наето лице, притежавани от Фирмата като Администратор, вие имате правото да поискате от Фирмата:

 1. Достъп до вашите лични данни (на наето лице);
 2. Корекция или изтриване на ваши лични данни (на наето лице);
 3. Ограничаване на обработката;
 4. Прекъсване на обработката на базата на възражение;
 5. Преносимост на личните данни – възможността да се придвижат лични данни на наето лице до друг Администратор; и
 6. Да оттеглите вашето съгласие за обработка. Оттеглянето не прави невалидна обработката, базирана на съгласие, която е извършена преди оттеглянето.

Тези права могат също да бъдат упражнявани чрез свързване с Екипа за конфиденциалност.

За допълнителни въпроси и информация е на разположение екип публикуван на сайта на фирмата, който отговаря за провеждането на дейността на фирмата, според новите изисквания на Регламент ( ЕС) 2016/ 679 за защита на личните данни на физическите лица:

ИТ Специалист - Васил Димитров, тел.: +359 888 514 757; e-mail: vasil.dimitrov@gmail.com

Юрист - Адв. Димо Цветков, тел.: +359 887 415 777; e-mail: dimo_tzvetkov@abv.bg

В допълнение, ако сте локализирани в Европейската Икономическа Зона и считате, че нашата обработка на вашите лични данни на наето лице е в нарушение на законите за защита на данните, вие имате право да подадете оплакване до съответния надзорен орган за защита на личните данни в държавата, където сте базирани или на всяко място в Европейската Икономическа Зона, където вие считате, че е възникнало нарушението (или където считате, че ние не сме разрешили проблема, който сте повдигнали към нас).

9.1.Право на оттегляне на съгласие. Кандидатите имате право, по всяко време, да оттеглет съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от тях съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

9.2. Право на възражение. Кандидатите имате право да възразят по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме искането и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще информираме за това съответния кандидат.

9.3. Право на жалба до надзорен орган. Кандидатите имат право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на лични данни, отнасящи се до тях, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

10. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
САПКО- С.Е.ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Кандидатите данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и/или злоупотреба, молим да бъдем уведомите незабавно. Кандидатите се задължават при предоставяне на каквато и да е информация в офиса, интернет сайта на САПКО-С.Е.ЕОД или други медии, да не нарушават правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.